ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ολοκληρωμέναhttp://www.novaregio.net/

NOVAREGIO

Το έργο NOVAREGIO  αποσκοπούσε στην ενίσχυση και προώθηση πολιτικών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο