ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


Ολοκληρωμέναhttp://www.cycrete-mentor.eu

MESUP-Διασυνοριακή καθοδήγηση για τη δικτύωση & ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων


Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων και πιλοτικών εφαρμογών με στόχο τη συνεργασία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων στην Ελλάδα (Κρήτη) και την Κύπρο για την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων - τεχνοβλαστών (spinoff). Το πρόγραμμα MESUP αναπτύσσεται σε 2 βασικούς άξονες: Α1: Αστερισμός Τεχνοβλαστών, Α2: Τεχνολογική Καινοτομία και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ αναπτύσσονται επιπλέον δύο βασικές προδιαγραφές: Π1: Προδιαγραφή απαιτούμενων υποδομών, Π2: Προδιαγραφή δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

1.       Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (συντονιστής)

2.       Διογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.diogenes.com.cy)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

€295,000.00  

   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

07/2011 -07/2013